Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2018

Att det nuvarande pensionssystemet behöver förändras är en annan fråga som flera partier är överens om. Reavinstskatten vid försäljning av bostäder är en annan fråga som tas upp.
Frågor om flyttskattens betydelse för att bland annat få en större rörlighet på bostadsmarknaden har också ställts till...